Salgs- og leveringsbetingelser

Top Square 02

Alm. forretningsbetingelser pr. 1. januar 2014

§ 1 Anvendelsesområde

1. Disse salgsbetingelser gælder udelukkende overfor virksomheder, juridiske personer under offentlig ret eller investeringsforeninger under offentlig ret i henhold til § 310 stk. 1 i BGB (Bürgerliches Gesetzbuch ~ den tyske civillovbog). Betingelser fra ordregivers side, som enten er i modstrid med eller afviger fra vore salgsbetingelser, kan kun anerkendes, såfremt vi har givet vores udtrykkelige skriftlige samtykke.

2. Disse salgsbetingelser finder også anvendelse på alle fremtidige forretninger med ordregiver i den udstrækning, at det drejer sig om retshandler af lignende art.


§ 2 Tilbud og kontraktindgåelse

Såfremt en bestilling kan anses som et tilbud i henhold til § 145 i BGB, er vi berettiget til at acceptere dette indenfor en frist af to uger.

§ 3 Dokumenter

Vi forbeholder os ejendoms- og ophavsret til alle dokumenter og data til brug for online kataloget, som er blevet overdraget til ordregiver i forbindelse med ordretildeling. Disse dokumenter må ikke blive gjort tilgængelige for tredjemand.

§ 4 Priser og betaling

1. Såfremt der ikke skriftligt er blevet aftalt andet, gælder vore priser ab lager i Kolding, Danmark.

2. Betaling af købsprisen skal udelukkende ske til følgende konti:

DKK:

Sydbank
Kontonr. 7040-0002000601
SWIFT: SYBKDK22
IBAN: DK0770400002000601
CVR nr. DK31262550

EUR:

Sydbank
Kontonr. 1000550026
SWIFT: SYBKDK22
IBAN: DE57215106001000550026
Ust-IDnr: DK31262550

GBP:

DNB BANK ASA, London Branch
Kontonr. 65537001
Sort Code: 405114
SWIFT: DNBAGB2L
IBAN: GB90DNBA40511465537001
VAT: DK31262550

3. Fradrag for kontantrabat kan kun accepteres ved udtrykkelig skriftlig aftale, hhv. i forbindelse med, at der udstedes et debiteringsmandat.

4. Såfremt der ikke er aftalt andet, skal købsprisen betales indenfor en frist af 30 dage efter levering.

§ 5 Modregning og tilbageholdelsesret

Ordregiver er udelukkende berettiget til modregning, når hans modkrav er retsgyldigt afgjort eller er uomtvisteligt. Ordregiver kan udelukkende gøre sin tilbageholdelsesret gældende, såfremt hans modkrav omhandler samme kontraktforhold.

§ 6 Leveringstid

1. Den leveringstid, vi har angivet, forudsætter, at ordregiver rettidigt og forsvarligt har opfyldt sine forpligtelser. Der tages forbehold for indsigelser mod manglende opfyldelse af kontrakten.

2. Såfremt modtagelsen bliver forsinket hos ordregiver eller skulle han på strafskyldig vis misligholde eventuelle medvirkningspligter, vil vi være berettiget til at forlange erstatning for deraf følgende tab, herunder også eventuelle meromkostninger. Der tages forbehold for mere vidtgående krav. I tilfælde af, at ovenstående forudsætninger foreligger, overgår risikoen for købsgenstandens bortkomst eller forringelse til ordregiver på det tidspunkt, hvor modtagelsen blev forsinket eller misligholdelsen indtraf.

3. Ordregivers yderligere retslige krav og rettigheder i forbindelse med forsinkelser i leveringen forbliver uændrede.

§ 7 Risikoovergang ved forsendelser

Når en vare afsendes på ordregivers anmodning, overgår risikoen for bortkomst eller forringelse af varen til ordregiver ved afsendelsen og senest, når varen forlader lageret. Dette gælder uanset, om varens forsendelse sker fra opfyldelsesstedet og uanset, hvem der bærer fragtomkostningerne.

§ 8 Ejendomsforbehold

1. Vi forbeholder os ejendomsretten over den leverede genstand indtil det tidspunkt, hvor samtlige fordringer under leveringsaftalen er blevet betalt fuldt ud. Dette gælder også for alle fremtidige leverancer, og uanset om vi i alle tilfælde har påberåbt os denne ret. Vi er ligeledes berettiget til at tilbagetage købsgenstanden i tilfælde af kontraktstridig adfærd fra ordregivers side.

2. Ordregiver er forpligtet til at behandle købsgenstanden varsomt, indtil ejendomsretten hertil overgår til ham. Indtil ejendomsretten til genstanden er overgået til ordregiver, skal han i tilfælde af fogedudlæg eller øvrige indgreb fra tredjeparts side omgående underrette os skriftligt. For omkostninger til afværgelse af sådanne krav i henhold til § 771 i den tyske ZPO (Zivilprozessordnung ~ den tyske lov om retspleje i civilsager) hæfter ordregiver, såfremt disse omkostninger ikke kan inddrives hos tredjeparten.

3. Ordregiver er berettiget til at videresælge købsgenstanden ved lovlig forretning. I så fald skal de vejledende priser, der er anført i den til enhver tid gældende prisliste, udtrykkeligt overholdes.

§ 9 Hæftelse for mangler samt regres

1. Ordregivers krav i forbindelse med mangler forudsætter, at ordregiver har opfyldt sine forpligtelser til undersøgelse og påtale i henhold til § 377 i HGB (Handelsgesetzbuch ~ den tyske handelslov).

2. Der er en forældelsesfrist for reklamationer for mangler på 12 måneder fra levering fra os til ordregiver. Ved salg af brugte varer findes der ingen garantifrist.

3. Tilbagelevering af varer forudsætter vores forudgående samtykke. Der skal forud herfor indsendes et foto af manglen til info@ montar.de med angivelse af det tilsvarende fakturanummer. Indenfor 8 dage sender vi meddelelse om, hvorvidt vi kan anerkende reklamationen. Enhver tilbagelevering uden vores samtykke vil ske på ordregivers regning.

4. Såfremt der foreligger en mangel ved købsgenstanden på det tidspunkt, hvor risikoen overgik og med forbehold for, at reklamationen er modtaget indenfor fristen, er vi efter eget valg berettigede til en efteropfyldelse i form af afhjælpning af manglen eller levering af en ny og mangelfri genstand. Vi er til enhver tid berettigede til at foretage efteropfyldelse indenfor en rimelig frist. Ovenstående bestemmelse har ingen indskrænkende indflydelse på eventuelle regreskrav.

5. Skulle efteropfyldelsen ikke være tilfredsstillende, er ordregiver berettiget til – uden at dette berører eventuelle skadeserstatningskrav – at forlange tilbagetræden fra kontrakten eller nedsættelse.

6. Der kan ikke gøres mangelindsigelser ved ubetydelige afvigelser fra det aftalte, ved ubetydelige forringelser af brugbarheden, ved naturligt slid og slitage samt ved skader, der er indtruffet efter risikoovergang på grund af fejlagtig eller forsømmelig behandling, overdreven belastning eller på grund af særlige ydre omstændigheder, som der ikke var taget højde for i kontrakten. Såfremt ordregiver eller tredjemand foretager usagkyndige istandsættelser eller ændringer, bortfalder for disse og følgerne heraf enhver ret til mangelindsigelse.

7. Ordregivers krav i forbindelse med efteropfyldelsen i form af omkostninger, herunder særligt transportomkostninger, kan ikke godtages, for så vidt at disse øges som følge af, at den vare, vi har leveret, efterfølgende er sendt til et andet sted end ordregivers hjemsted. Dette gælder dog ikke, hvis denne transport sker som en del af den tilsigtede anvendelse.

8. Ordregivers regres mod os er kun gældende, såfremt ordregiver ikke har indgået aftaler med sin aftager, der går videre end de retsligt påkrævede mangelindsigelser. Hvad angår omfanget af ordregivers regres mod leverandøren gælder afsnit 6 ovenfor.

§ 10 Øvrigt

1. Opfyldelsessted og eneste værneting for alle tvister under denne kontrakt er vores hjemsted i Kolding, Danmark.

2. Alle aftaler, der er indgået mellem parterne til udførelse af denne aftale, er skriftligt beskrevet i denne kontrakt.

3. I tilfælde af, at enkelte bestemmelser i denne kontrakt er uden virkning eller foreligger der en forglemmelse, så forbliver de øvrige bestemmelser uberørt heraf. Parterne forpligter sig til i stedet for en virkningsløs bestemmelse henholdsvis at aftale en retsgyldig bestemmelse, der ligger så tæt som muligt på formålet med den virkningsløse regel, eller at afhjælpe forglemmelsen.